คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ อุทาลุน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุรวุฒิ สมงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา มังสาหุต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเลี้ยม ปรีสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเผย กงเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย คำพิษงู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ แสนแพงพัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกวิชัย จันทร์โคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสรภาพ นามละคร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ