กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรพรรณชิดา วดีศิริศักดิ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ