กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พันจ่าอากาศเอกศักดิ์บุรุษ คำคลี่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ