กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สิบเอกวิัย จันทร์โคตร
ครู คศ.3