กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิมาณ วิชวารีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์