กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพ อินธิแสง
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา ศักดิ์ดา
ครูอัตราจ้าง