ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร

 

 

 

   ประกาศโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

...............................................

 

ด้วยโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 5965   ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.. 2562 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน

    1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

    1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

    1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยอนุโลมตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.. 2537

    2.2 มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

    2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

    2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,

Excel และ PowerPoint)

 

3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

              3.1 งานธุรการ สารบรรณจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office

    3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล                  การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

    3.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น

การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มารับบริการ หรือติดต่อราชการ

    3.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    4.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย

2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามที่ ก...กำหนด

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทำสัญญาฯ)

10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

        4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถ

สมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

 

5. การรับสมัคร

    5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร ตั้งแต่วันที่   7-13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 –16.30 . (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน

6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

2) หลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน

ชื่อนามสกุล (กรณีที่ชื่อนามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ใบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย

 

    5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ให้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรที่แนบท้ายประกาศนี้

 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร (โปรดนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วย)

 

วัน/เวลาสอบ

เวลา

รายการ

คะแนนเต็ม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

09.00 .

เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

50 คะแนน

 

9. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

 

10. ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

10.1 การประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  

10.2 การขึ้นบัญชี

      โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละ

ตำแหน่งมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

10.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง

10.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

10.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กำหนด

10.2.4 ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด

10.2.5 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

10.2.6 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

 

11. การจัดทำสัญญาจ้าง

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับ

การคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้าง ตามลำดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ สำหรับการ จัดทำสัญญาจ้างจะดำเนินการได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ  ไปโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรง    เป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางหรือ ประสานทางโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.. 2561

 

 

 

(นายอิสรภาพ  นามละคร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร

 


 

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม พ..2561

...............................................................................................

ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

จะดำเนินการคัดเลือกจากการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ สังเกต หรือวิธีอื่นที่

เหมาะสม โดยประเมินจาก

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์

4. การมีปฏิภาณไหวพริบ

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,14:57   อ่าน 408 ครั้ง