หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น