ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยเอกชนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘  ภายใต้การดูแล   ของบาทหลวง มิสซังท่าแร่-หนองแสง  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๒  ทางราชการได้สั่งยุบโรงเรียนและให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโพนสนม  ตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองสกลนคร
 
             เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๘๒  ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้าน  “โรงเรียนประชาบาลตำบลเชียงเครือ ๕   (วัดทุ่งมน)”  ตามที่ราษฎรบ้านทุ่งมนได้ร้องขอด้วยเหตุผลเด็กที่ไปเรียน                ที่โรงเรียนโพนสนมนั้นระยะทางไกลและลำบากในการเดินทาง  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยนายมาก  สิงห์คำมาเป็นครูใหญ่คนแรก  อาคารเรียนตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน         ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนวัดทุ่งมน”
             ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ บาทหลวงและชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียน แบบ พ.  มอบให้แก่ทางราชการและเป็นอาคารเรียนหลังที่ ๑
             ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านทุ่งมน”
             ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมเป็นชั้นล่างของอาคาร ๑
             ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ขยายการเรียนการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       
             ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร”
             ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดทำการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก
             ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒  แบบ
สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑๐ ห้องเรียน
             ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  เปิดทำการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ส่วนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๒
             ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ตามโครงการขยายโอกาส    ทางการศึกษา
             ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  โรงเรียนทำการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวม ๑๓ ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๑๘  คน  ครู ๑๘ คน  นักการภารโรง ๑ คน นายศิริพงษ์  ศรีวรกุล  เป็นอาจารย์ใหญ่
ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ได้รับการเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘
            
          ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๔๘๓  จนถึงปัจจุบัน